Med bilden i fokus

Då den senaste i raden av nordiska forskarkonferenser hölls vid Svenska barnboksinstitutet hösten 2016 var temat ”Med bilden i fokus”. I svallvågorna efter konferensen gör vi ett temanummer om bilden i barnboken.


Under de senaste decennierna har vi bevittnat en visuell vändning i kulturen överlag. Denna vändning har inte minst satt spår i bilderboken. Men vi ser också en ökning av hybridformer i berättandet för barn och unga, som exempelvis i serieromaner och grafiska romaner samt i illustrerade barn- och ungdomsböcker, där det visuella berättandet bryter ny mark. Den visuella vändningen skapar delvis nya ramar för berättandet och pockar på en förändrad visuell läskunnighet.Att läsa barnlitteratur är att tolka både text och bild som en helhet, det poängterar Kristin Hallberg redan 1982 genom sitt banbrytande begrepp ikonotext, och sätter därmed fokus på samspelet mellan berättaruttryck. Hur ser samspelet mellan text och bild ut idag? Vilka nya begrepp för att beskriva barnbokens visualitet kan staka ut vägen för nya läsningar? 

Vi efterlyser artiklar som adresserar det nya bildberättandet eller den visuella narrationen i barnböcker. Medie- och genreinriktade studier kring ordlösa bilderböcker, småbarnsbilderböcker, bilderböcker, tecknade serier, grafiska romaner och illustrerade böcker välkomnas. Detsamma gäller text- och bildanalytiska studier, granskningar av digitala medier, mottagandestudier och genomlysningar av områdets metodiska och teoretiska utveckling. Studier som uppmärksammar bildberättandets materialitet är också av intresse, exempelvis trender i kolorering, valörer, bokformat, papperskvalitet och taktila moment. Tvärvetenskapliga läsningar ur genus-, djurstudie-, posthumanistiska, kroppspolitiska, ekokritiska och andra perspektiv som visar på nya sätt att granska bilder är också av intresse.


Vilka visuella repertoarer kännetecknas senmodern barnlitteratur av? Hur ser bildberättandet ut i ett historiskt perspektiv? Var befinner sig bilderboksforskningen just nu? Vad berättar bilden och varför? Vad kan vi lära oss av andra discipliners syn på bildberättande? Vilka influenser från andra bildmedier finns i barnlitteraturen?


Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning välkomnar artiklar på temat ”Med bilden i fokus”. Avsikten med temat är att belysa hur frågor relaterade till visuellt berättande tas upp av nordiska barn- och ungdomsboksförfattare.


Deadline, abstracts: 5 september 2017

Abstract på max 300 ord skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se och ska inkludera:
Artikelns titel, skribentens namn, affiliation och e-postadress.

Deadline, artiklar: 10 april 2018

Artiklarna kommer att publiceras under 2017 och 2018 och får inte tidigare ha publicerats eller presenterats i andra sammanhang.

Texter skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se eller via inloggningssystemet på tidskriftens webbplats www.barnboken.net.

För mer information om längd etc. se Author Guidelines: http://barnboken.net/index.php/clr/pages/view/author

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Gästredaktör för numret är Mia Österlund (mosterlu@abo.fi). Redaktionsrådet består av fil dr Åsa Warnqvist (redaktör), professor Björn Sundmark och docent Mia Österlund. Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

För mer information se tidskriftens webbsida www.barnboken.net eller kontakta:

Åsa Warnqvist
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65.
E-post: barnboken@sbi.kb.se