Estetik och pedagogik / Aesthetics and Pedagogy

Scroll down for English version

Call for papers: Estetik och pedagogik i nordisk barn- och ungdomslitteratur – en relation i förvandling?

”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk”. Så lyder ett av Lennart Hellsings mest citerade uttalanden om barnlitteratur (Tankar om barnlitteraturen, 1963). Formuleringen är träffsäker och elegant, men frågan är om den är helt rättvisande mot barnlitteraturens specifika förutsättningar?

Den barnlitterära texten beskrivs gärna i motsatspar som litterär eller didaktisk, underhållande eller undervisande, fantasirik eller instruerande, existentiell eller politisk (Weinreich, Children’s Literature – Art or Pedagogy, 2000). Även om karakteriseringar av detta slag i många fall har sitt berättigande riskerar de att osynliggöra den grundläggande förbindelse mellan estetik och pedagogik som kännetecknar barnlitteraturen. På senare år har forskningen försökt överbrygga vad som har kallats ”the aesthetic–pedagogical divide” genom att betrakta barnlitteraturens didaktiska inriktning som en del av dess estetik (Beauvais, ”What's in ’the gap?’”, 2015; Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2017). Teoretiskt nyskapande angreppssätt på fältet framträder särskilt tydligt i den forskning som behandlar barnlitteraturens radikala och politiska historia (Reynolds, Radical Children's Literature, 2007; Mickenberg, Learning from the Left, 2005).

Konflikten mellan estetik och pedagogik genomsyrar barnlitteraturens historia åtminstone sedan romantiken (Kümmerling-Meibauer, ”Images of Childhood in Romantic Children’s Literature”, 2008). Vid denna tid får en ny litteratursyn som bejakar fantasi och känsla fäste samtidigt som upplysningstidens mer instruerande barnlitteratur utsätts för kritik. Även i diskussionerna om den moderna barnlitteraturens uppgift och funktion polariseras estetik och pedagogik – de ställs mot varandra och betraktas som ömsesidigt uteslutande. Polariteten märks inte minst i de debatter om barnlitteratur som då och då blossar upp, där aktörer med pedagogiska, politiska eller fostrande intressen polemiserar mot försvarare av barnkulturens konstnärliga autonomi. Detta tema i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning vill stimulera till forskning som syftar till att ompröva förhållandet mellan estetik och pedagogik. Vi efterlyser därför artiklar som från olika perspektiv undersöker kopplingen mellan estetik och pedagogik i nordisk barn- och ungdomslitteratur, samt barn- och ungdomskultur i vidare mening.

Ämnen för temat Estetik och pedagogik kan innefatta men begränsas inte av följande:

 • Barnlitteraturens funktion
 • Barnlitteraturen och läsaren
 • Politisk barnlitteratur
 • Barnlitteratur och personlighetsutveckling
 • Barnlitteratur och bildning
 • Ekokritisk barnlitteratur
 • Avantgarde och fostran
 • Normbrytande barnlitteratur
 • Estetiska verkningsmedel i didaktiska syften
 • Barnlitteratur och lärarutbildning
 • Barnlitteratur och pedagogik
 • Barnlitteraturens muntlighet

Deadline, abstracts: 24 maj 2021

Abstract på max 2 000 tecken skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se och ska inkludera artikelns titel, skribentens namn, akademisk grad, affiliation och e-postadress.

Deadline, artiklar: 8 november 2021

Artiklarna kommer att publiceras under 2022 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang.

Texter skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se eller via inloggningssystemet på tidskriftens webbplats www.barnboken.net. För mer information om längd etc. se Author Guidelines.

Gästredaktörer för temat är Maria Jönsson (maria.jonsson@umu.se) och Olle Widhe (olle.widhe@lir.gu.se).

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Redaktionsrådet består av redaktör Åsa Warnqvist (forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, Sverige), och redaktionsmedlemmarna Maria Jönsson (docent, Umeå universitet, Sverige), Anne Skaret (professor, Høgskolen i Hedmark, Norge), Olle Widhe (professor, Göteborgs universitet, Sverige) och Mia Österlund (docent, Åbo Akademi, Finland). I tidskriftens internationella Advisory Board ingår 15 framstående svenska, nordiska och internationella forskare.

Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet och tilldelas även sedan några år tillbaka ett årligt nordiskt NOS/HS-stöd.

För mer information, kontakta:

Hanna Liljeqvist (Redaktionssekreterare)
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@barnboksinstitutet.se

Call for papers: Aesthetics and Pedagogy in Nordic Children’s and Young Adult Literature – A Relationship in Transformation?

”All pedagogic art is bad art – and all good art is pedagogic” is one of Lennart Hellsing’s most cited statements about children’s literature (Tankar om barnlitteraturen, 1963). The phrasing is accurate and elegant, but the question is whether it is entirely fair to the specific terms of children’s literature?

Children’s literature is often described in the form of opposite pairs such as literary and didactic, entertaining and educational, imaginative and instructing, existential and political (Weinreich, Children’s Literature – Art or Pedagogy, 2000). While these descriptions in many cases are justified, they risk making invisible the basic connection between aesthetics and pedagogy that characterises children’s literature. In recent years, research has attempted to bridge what is referred to as “the aesthetic-pedagogical divide” by considering the didactic orientation of children’s literature a part of its aesthetics (Beauvais, ”What's in ’the gap?’”, 2015; Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2017). Theoretically innovative approaches on the field are especially prominent within research on the radical and political history of children’s literature (Reynolds, Radical Children's Literature, 2007; Mickenberg, Learning from the Left, 2005).

The conflict between aesthetics and pedagogy permeates the history of children’s literature at least since the Romantic era (Kümmerling-Meibauer, ”Images of Childhood in Romantic Children’s Literature”, 2008). At this point a new view of literature, one which affirms imagination and emotion, takes hold at the same time as the more instructing children’s literature of the Enlightenment is criticized. Aesthetics and pedagogy are also polarized in the discussions of the role and function of contemporary children’s literature – they are set against each other and considered mutually exclusive. The polarity is particularly noticeable in the debates on children’s literature that flare up from time to time, where actors with pedagogical, political, and educational interests polemicize against defenders of the artistic autonomy of children’s culture. This theme in Barnboken: Journal of Children’s Literature Research wishes to stimulate research that aims to reconsider the relationship between aesthetics and pedagogy. We therefore welcome articles that examine the connections between aesthetics and pedagogy in Nordic children’s and young adult literature, as well as children’s culture in a broader sense, from different perspectives.

Relevant topics for the theme might include, but are not limited to the following:

 • The function of children’s literature
 • Children’s literature and the reader
 • Political children’s literature
 • Children’s literature and personality development
 • Children’s literature and Bildung
 • Ecocritical children’s literature
 • Avant-garde and education
 • Norm-breaking children’s literature
 • Aesthetic effects for didactic purposes
 • Children’s literature and teacher training
 • Children’s literature and pedagogy
 • The orality of children’s literature

Deadline, abstracts: 24 May 2021

Please send a proposal of a maximum of 2,000 characters to barnboken@barnboksinstitutet.se. The following information should be included: The title of the article, the name of the writer, current academic position, affiliation, and e-mail address.

Deadline, articles: 8 November 2021

The articles will be published in 2022. Articles submitted for consideration may not have been previously published in any other context.

Texts are sent via e-mail to barnboken@barnboksinstitutet.se or via the login system on Barnboken’s website www.barnboken.net. For further information on submission details and a guide to our reference and note system, see Author Guidelines.

Guest editors of this theme are Maria Jönsson (maria.jonsson@umu.se) and Olle Widhe (olle.widhe@lir.gu.se).

Barnboken: Journal of Children’s Literature Research is published by the Swedish Institute for Children’s Books. All articles accepted have been peer reviewed and will be published online under an Open Access model. The main language of the journal is Swedish, but articles written in Danish, Norwegian and English are also welcome. We are especially interested in contributions related to Sweden or the Nordic countries. 

The editorial committee consists of Editor Åsa Warnqvist (Research Manager, the Swedish Institute for Children’s Books, Sweden), and Assistant Editors Maria Jönsson (Associate Professor, Umeå University, Sweden), Anne Skaret (Professor, University of Applied Sciences, Norway), Olle Widhe (Professor, University of Gothenburg, Sweden), and Mia Österlund (Associate Professor, Åbo Akademi University, Finland). The journal’s international Advisory Board includes 15 prominent Swedish, Nordic, and international scholars.

Barnboken is published with financial support from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), and since a few years back the journal is also awarded annual support from NOS/HS.

For more information, please contact:

Hanna Liljeqvist (Editorial Secretary)
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Phone: + 46 8-54 54 20 65
E-mail: barnboken@barnboksinstitutet.se