Läsandet som kulturell praktik

Läsandet som kulturell praktik och de litterära institutionerna: skola, förlag och bibliotek

Barnlitteratur och läsning är så mycket mer än det materiella objektet läsaren håller i sin hand. Vägen dit, till läsaren, är ett underutforskat område. Hur ser de kanaler ut som förmedlar barnboken till barnläsaren? Vilken roll spelar förlag, folk- och skolbibliotek, bokprat, läsrörelser, läsfrämjande kampanjer, barnbokskritik, litterära priser? Vilka diskurser kring barn och barndom formar litteraturförmedlingen? Går det att urskilja några paradigmskiften då det gäller förmedlandet i de olika läsfrämjande institutionerna? Vilken roll har ny teknik haft för att skapa arenor för bokens möte med barnläsaren? Hur samspelar skola och bibliotek med andra institutioner? Vilka redskap har barnlitteraturforskningen för att undersöka det barnlitterära fältet och läsandet som kulturell praktik?

Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforsknings välkomnar proposals och artiklar till vårens tema 2015 till följande datum:

Deadline för proposals: 21 mars 2016

Deadline för artiklar: 30 maj 2016

Artiklarna kommer att publiceras under hösten 2016 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang. Texter på max 30 000 tecken inkl. blanksteg skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se och ska inkludera:

1) Artikelns titel

2) Kort biografisk information (ca 50 ord) inkl. skribentens namn, affiliation och e-postadress

3) Abstract (ca 300 ord) och keywords, båda på engelska

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska.

Redaktionsrådet består av docent Björn Sundmark, fil dr Åsa Warnqvist (redaktör) och docent Mia Österlund. Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

För mer information se tidskriftens webbsida www.barnboken.net eller kontakta:

Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65.
E-post: barnboken@sbi.kb.se