Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet

Ostyriga, oregerliga och högljudda barn som opponerar sig, revolterar och tar plats är omhuldade av barnlitteraturen - från Max och Moritz till Vilda Bebin. Det tycks finnas ett behov av olydiga barn som står utanför vuxenvärldens kontroll. Man kan rentav hävda att barn- och ungdomslitteraturen utgör en frizon där barn får vara just så frispråkiga och mäktiga som de sällan ges möjlighet till någon annanstans. Det oregerliga barnet kan förvisso hållas fram som ett avskräckande exempel, men visar sig lika ofta vara något av ideal. Både Emil i Lönneberga och Harry Potter har drag av det oregerliga barnet i omgivningens ögon, men är i slutänden gestalter som genom sin ostyrighet och ostyrbarhet återupprättar ordning och harmoni.

Det oregerliga hos barnet kan analyseras utifrån en rad olika frågeställningar och perspektiv, som kan ta sin utgångspunkt i diskussioner om identitet, makt, normativitet, kropp, performativitet, animalism, queer m.m. Vilken roll spelar det oregerliga barnet i barnlitteraturen? Finns det en gräns för vad det vägrande barnet kan göra? Hur nära står det vilda barnet det vilda djuret? Dessa och andra frågeställningar kan utgöra utgångspunkten för Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforsknings tema för våren 2014. Vi välkomnar proposals och artiklar till följande datum:

Deadline för proposals: 23 september 2013
Deadline för artiklar: 25 november 2013