Poesi för barn och unga / Poetry for Children and Youth

Scroll down for English version

Call for Papers: Poesi för barn och unga

Allt språk inleds i det poetiska, inte bara hos individen (”the language of infancy”), utan också i vår kollektiva språkevolution (“the infancy of language”), enligt Debbie Pullingers argumentation i boken From Tongue to Text: A New Reading of Children’s Poetry från 2017. I ett sådant perspektiv finns ett särskilt släktskap mellan barndom och poesi, såväl metaforiskt som utvecklingspsykologiskt. Litteraturen som vi känner den tros springa ur riter som involverat en rytmiskt förkroppsligad muntlighet med koppling till våra mest grundläggande frågor om livet och om oss själva. Och individens språkutveckling inleds med en social längtan efter spegling och trygghet, efter hjälp att förhålla sig till en värld full av känslor, men tom på begrepp.

Till detta går att knyta såväl den tidiga barndomens vaggvisor och lugnande ramsor, som den lite senare barndomens språkutmanande, lekfulla rimmande och mässande, men också skolgårdarnas och bakgatornas ibland provokativa muntliga kultur av språklek, och tonåringens sökande efter ord och begrepp som kan beskriva den omvälvande brytningstid som hen befinner sig i – redo att ge sig ut i vuxenlivets känslovärld. I samtliga dessa barndomens och ungdomens brytningstider kan poesin fylla våra skiftande och ibland intrikat sammanflätade behov av individuation och socialisering, samt möta våra förkroppsligade grundkänslor på nytt.

Trots det dokumenterat nära förhållandet mellan det poetiska språket och barndom/ungdom har poesi för barn och unga fått sparsamt med uppmärksamhet inom barnlitteraturforskningen. I nordiska sammanhang finns förvisso både avhandlingar och antologier som utforskar poesi för barn och unga som en del av sitt material, men också i denna kontext finns ett behov av fler studier av det rika material som utgörs av författarskap som exempelvis Inger Hagerups, Halfdan Rasmussens, Lennart Hellsings, Siv Widerbergs och Gro Dahles. Till detta tema i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning efterfrågas därför artiklar som utforskar huvudsakligen nordisk poesi för barn och unga med hjälp av olika tillvägagångssätt och teoretiska perspektiv. Artiklar om såväl äldre som samtida poesi för barn och unga är välkomna.

Förslag på områden att skriva om kan innefatta, men är inte begränsat till:

 • Barnkammarens poesi
 • Språklekar och ramsor
 • Vaggvisor
 • Poesi i bilderböcker
 • Barn och ungas skrivande av poesi
 • Poesi med uppfostrande syften
 • Ungdomspoesins platser
 • Tonsatt poesi/visor/låtar
 • Spoken word som ungdomsrörelse
 • Muntlig tradering av barnpoesi/”playground poetry”
 • Ungdomspoesi och identitet
 • Jämförelser mellan olika kulturers barn- och ungdomspoesi
 • Enskilda barn- eller ungdomspoetiska författarskap eller verk
 • Barn- och ungdomspoesi mellan medier
 • Vuxenpoesi som poesi för barn och unga

Deadline, abstracts: 31 augusti 2020

Abstract på max 300 ord skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se och ska inkludera artikelns titel, skribentens namn, affiliation och e-postadress. 

Deadline, artiklar: 31 januari 2021

Artiklarna kommer att publiceras under 2021. De får inte överskrida 40 000 tecken och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang.

Texter skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se eller via inloggningssystemet på tidskriftens webbplats www.barnboken.net. För mer information om referenssystem och andra riktlinjer, se Author Guidelines.

Gästredaktörer för temat är Johan Alfredsson (fil.dr, Göteborgs universitet, Sverige, johan.alfredsson@lir.gu.se) och Anne Skaret (professor, Høgskolen i Innlandet, Norge, anne.skaret@inn.no).

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Redaktionsrådet består av redaktör Åsa Warnqvist (fil.dr, Svenska barnboksinstitutet, Sverige), och redaktionsmedlemmarna Maria Jönsson (docent, Umeå universitet, Sverige), Anne Skaret (professor, Høgskolen i Hedmark, Norge), Olle Widhe (docent, Göteborgs universitet, Sverige) och Mia Österlund (docent, Åbo Akademi, Finland). I tidskriftens internationella Advisory Board ingår 15 framstående svenska, nordiska och internationella forskare.

Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet och tilldelas även sedan några år tillbaka ett årligt nordiskt NOS/HS-stöd.

För mer information, kontakta:

Åsa Warnqvist
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@barnboksinstitutet.se

 

Call for Papers: Poetry for Children and Youth

All language begins in the poetic, not only for the individual (“the language of infancy”), but also when it comes to our collective language evolution (“the infancy of language”), according to Debbie Pullinger in her book From Tongue to Text: A New Reading of Children’s Poetry from 2017. From this perspective, a particular affinity can be found between childhood and poetry, metaphorically as well as in regard to developmental psychology. Literature, as we know it, springs from rites and ceremonies, and involves a rhythmically embodied orality, which conceptualises humankind’s most fundamental existential issues. The individual’s language development begins with a socially driven yearning for comfort and guidance in a world full of emotions, but void of concepts.

Lullabies and comforting hums of early childhood can easily be connected to this line of thought, as well as the somewhat later, and more playfully oriented, language games and rhymes. This also applies to the sometimes provocative oral culture of playgrounds and alleys that marks individuation and a different social orientation, as well as the teenager’s search for words to describe the earthquake of emotions that marks the entrance into adulthood. In all these transitional periods, poetry can fill our shifting and sometimes entangled needs for individuation as well as socialisation, due to its ability to address our embodied primary affects.

Despite the well-documented affinity between poetic language and childhood/youth, poetry for children and youth has received sparse attention within children’s literature research. In a specifically Nordic context, there are dissertations and anthologies that explore poetry for children and youth as part of their material, but even here there is a need for further study of the rich material comprised of the writings of e.g. Inger Hagerup, Halfdan Rasmussen, Lennart Hellsing, Siv Widerberg, and Gro Dahle. Barnboken: Journal of Children’s Literature Research therefore announces a Call for papers for a theme on mainly Nordic poetry for children and youth, explored through a variation of methods and theoretical perspectives. Articles on older as well as contemporary poetry are welcome.

Relevant topics might include, but are not limited to:

 • Nursery rhymes
 • Language games and rhymes
 • Lullabies
 • Poetry in picture books
 • Children’s own poetry writing
 • Poetry with didactic purposes
 • The places of youth poetry
 • Song lyrics
 • Spoken word as a youth movement
 • Children’s poetry and oral tradition/”playground poetry”
 • Youth, poetry, and identity
 • Comparative perspectives on poetry for children and youth in different cultures
 • Authorship studies and studies of particular works
 • Children and youth poetry between media
 • Adult poetry as poetry for children and youth

Deadline, abstracts: August 31, 2020                                             

Please send a 300-word proposal to barnboken@barnboksinstitutet.se. The following information should be included: The title of the article, the name of the writer, affiliation, and e-mail address.

Deadline, articles: January 31, 2021

The articles will be published in 2021. The maximum length for the contributions is 40,000 characters. Articles submitted for consideration may not have been previously published in any other context.

Texts are sent via e-mail to barnboken@barnboksinstitutet.se or via the login system on Barnboken’s website www.barnboken.net. For further information on submission details and a guide to our reference and note system, see Author Guidelines.

Guest editors of this theme are Johan Alfredsson (PhD, University of Gothenburg, Sweden, johan.alfredsson@lir.gu.se), and Anne Skaret (Professor, University of Applied Sciences, Norway, anne.skaret@inn.no).

The editorial committee consists of Editor Åsa Warnqvist (Research Manager, The Swedish Institute for Children’s Books, Sweden), and Assistant Editors Maria Jönsson (Associate Professor, Umeå University, Sweden), Anne Skaret (Professor, University of Applied Sciences, Norway), Olle Widhe (Associate Professor, University of Gothenburg, Sweden), and Mia Österlund (Associate Professor, Åbo Akademi University, Finland). The journal’s international Advisory Board includes 15 prominent Swedish, Nordic, and international scholars.

Barnboken: Journal of Children’s Literature Research is published by the Swedish Institute for Children’s Books. All articles accepted have been peer reviewed by at least two peers and will be published online under an Open Access model. The main language of the journal is Swedish, but articles written in Danish, Norwegian and English are also welcome. We are especially interested in contributions related to Sweden or the Nordic countries. Barnboken is published with financial support from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), and since a few years back the journal is also awarded annual support from NOS/HS.

For more information, please contact:

Åsa Warnqvist
The Swedish Institute for Children’s Books
Odengatan 61
SE-113 22 Stockholm
SWEDEN
Phone: + 46 8 54 54 20 65.
E-mail: barnboken@barnboksinstitutet.se